Choose your language

Sign in to your account
?
?
มาเรียนกับเรา...
เปิดรับสมัครหลายสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

"รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 2 โควต้าภาคเหนือ

คุณสมบัติทั่วไป

 1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ
 2. เป็นนักเรียนชั้น ม.4, ม.5 ,ม.6 ติดต่อกัน 3 ปีตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ของโรงเรียน 17 จังหวัดในเขตพัฒนาภาคเหนือ โดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้
  2.1. เป็นนักเรียนชั้น ม.6 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
  2.2. เป็นนักเรียนชั้น ม.5 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
  2.3. เป็นนักเรียนชั้น ม.4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือตลอดปีการศึกษา 2560 เท่านั้น
 3. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
 4. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ทีสถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร
 2. สำเนาบัตรประชาชน

SE (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ) (วิทย์ฯ เท่านั้น)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

09 19 29 39 49 59 69

1.วิชา 29 (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

 2.วิชา 39 (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)

  

MMIT (สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (วิทย์ฯและศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

*ศิลป์ - คำนวน: เรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์ - คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

Ani & Visual (สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) (วิทย์ฯและศิลป์ทุกประเภท)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์ - คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

DG (สาขาวิชาดิจิทัลเกม) (วิทย์ฯและศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์-คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

DII (สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล) (วิทย์ฯและศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

รายละเอียดข้อมูลการรับเข้า TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

เมนูหลัก