Choose your language

Sign in to your account
?
?
มาเรียนกับเรา...
เปิดรับสมัครหลายสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา

"รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562"

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

คุณสมบัติทั่วไป

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

2. ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการทุกขั้นตอนถือเป็นที่สิ้นสุด

เอกสารประกอบการสมัคร

1.ใบสมัคร

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.ใบแสดงผลการเรียน

SE (สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ) (วิทย์ฯ เท่านั้น)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

09 19 29 39 49 59 69

1.วิชา 29 (ไม่น้อยกว่า 30 คะแนน)

2.วิชา 39 (ไม่น้อยกว่า 20 คะแนน)

MMIT (สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (วิทย์ฯและศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

*ศิลป์-คำนวน: เรียนหน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์-คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

1.ส่งตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ผลงาน Infographic การทำ Website การเขียนโปรแกรม การทำสื่อ Multimedia ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นำมาวันสัมภาษณ์)

Ani & Visual (สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) (วิทย์ฯและศิลป์ทุกประเภท)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์-คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

1.ตัวอย่างผลงานของผู้สมัคร ทางด้านแอนนิเมชันอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นำมาในวันสัมภาษณ์)

DG (สาขาวิชาดิจิทัลเกม) (วิทย์ฯและศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

*วิทย์: คะแนนรวม 7 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 210 คะแนน

*ศิลป์- คำนวน: คะแนนรวม 5 วิชาสามัญ ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน

เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

1. ตัวอย่างผลงานของผู้สมัครทางด้านเกมอื่นๆ เช่น ผลงาน 2D/3D งาน Sketch Design ฯลฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการ (ถ้ามี และให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์นำมาในวันสัมภาษณ์)

DII (สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล) (วิทย์ฯและศิลป์-คำนวณ เท่านั้น)

วิชาที่ใช้คัดเลือก/เกณฑ์ขั้นต่ำ

วิทย์ฯ 09 19 29 39 49 59 69
ศิลป์-คำนวณ 09 19 29 89 99

คุณสมบัติเฉพาะสาขา

1. GPA รวม 6 เทอม ไม่น้อยกว่า 2.00

2. ต้องได้รับการพิจารณา เซ็นสัญญากับสถานประกอบการและหลักสูตรร่วมกัน เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครเพิ่มเติม

4. สำเนาเอกสารการเซ็นสัญญากับสถานประกอบการและหลักสูตร

 

รายละเอียดข้อมูลการรับเข้า TCAS ประจำปีการศึกษา 2562

เมนูหลัก