Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรสองภาษา)

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Modern Management and Information Technology (Bilingual Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อย่อ วท.บ. (การจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Modern Management and Information Technology)

ชื่อย่อ B.S. (Modern Management and Information Technology)

3. ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการดำเนินกิจการขององค์กร ให้ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง มีความเป็นมืออาชีพ เข้าใจบริบท ด้านการเปลี่ยนแปลงและการบูรณาการในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมการทำงานและ การดำเนินชีวิต ที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้ดำเนินไปอย่างสอดคล้อง เหมาะสมกับสถานการณ์หรือปัจจัยภายนอก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของวิทยาลัยฯ ด้านการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมทำงานและการดำเนินชีวิต

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา สามารถประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการที่บูรณาการทั่วทั้งองค์กร ในด้านการสื่อสาร การมองภาพรวม การทำงานเป็นทีมรวมทั้งการให้คำแนะนำทางวิชาการได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ และมีประสบการณ์ทำงาน ผ่านการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) ในสถานประกอบการภาคีร่วม เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานจริง สนับสนุนการดำเนินงานของอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

  1. นักพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database Business Administrators)
  2. นักพัฒนาระบบเว็บไซต์ (Web Site Developer)
  3. นักปฏิบัติงานสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) 
  4. ผู้ประสานงานขายด้านเทคโนโลยี (Sale IT) 
  5. ผู้วางแผนการผลิตและจัดการโลจิสติกส์ 
  6. ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Manager) 
  7. รับราชการพนักงานของรัฐ หรือ พนักงานเอกชน ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและ/หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

(แนบไฟล์)

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

ภาคการศึกษาปกติ 33,000 บาท/คน

ภาคฤดูร้อน 16,500 บาท/คน

เมนูหลัก