Choose your language

Sign in to your account
?
?
สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
การประยุกต์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยใช้ความรู้ด้านดิจิทัล
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน โดยอาศัยความรู้ด้านดิจิทัล
หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับความหลากหลายขององค์ความรู้
สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
สนใจมาเรียนกับเราได้เพื่ออนาคตของคนทันสมัย

สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

KIM เรียนเกี่ยวกับอะไร?

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยอาศัยความรู้ด้านดิจิทัล ผ่านการเรียนที่บูรณาการระหว่างการทำปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาจากอาจารย์, การไปให้บริการวิชาการแก่ชุมชน, การทำวิจัย และรวมไปถึงการฝึกทำโจทย์จริงจากอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ที่รอบด้าน ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ ด้านการสื่อสาร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถนำความรู้ที่มีมาปรับใช้ได้และสร้างเป็น “นวัตกรรม” ได้

ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักวิชาการ/อาจารย์/ครู
ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักธุรกิจ
นวัตกร

เหมาะกับใคร?

หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญกับความหลากหลายขององค์ความรู้ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ดังนั้นนักศึกษาไทยหรือต่างชาติ ที่จบปริญญาตรีจากทุกสาขาวิชา ทุกสายงาน สามารถเข้าเรียนหลักสูตรนี้ได้

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก