Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?
สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
เมื่อองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอ
เรียนเกี่ยวกับการต่อยอดนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการต่อยอดนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกัน ผสานความรู้และประสบการณ์จากศาสตร์ตามสายงานของผู้เรียน ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการกับความรู้ด้านดิจิทัล สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ

ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักวิชาการ/อาจารย์/ครู
ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นวัตกร

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการนำเอาศาสตร์การจัดการความรู้มาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน นำองค์ความรู้ด้านการจัดการใช้กับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม่โดยให้ผู้เรียนสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง

ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก