Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?
สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
เมื่อองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอ
เรียนเกี่ยวกับการต่อยอดนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์
สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร

สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิม ไม่เพียงพอ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับการต่อยอดนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกัน ผสานความรู้และประสบการณ์จากศาสตร์ตามสายงานของผู้เรียน ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บูรณาการกับความรู้ด้านดิจิทัล สร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรหรืออุตสาหกรรมนั้น ๆ

ข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นักวิชาการ/อาจารย์/ครู
ผู้บริหารในหน่วยงานหรือองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน
นวัตกร

จุดเด่นของหลักสูตร

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการนำเอาศาสตร์การจัดการความรู้มาใช้เป็นพื้นฐานในการเรียน นำองค์ความรู้ด้านการจัดการใช้กับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนต่อยอดให้เกิดองค์ความรู้ใหม่โดยให้ผู้เรียนสร้างแนวทางในการแก้ไขปัญหา ลงมือปฏิบัติเพื่อหาคำตอบด้วยตนเอง

ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
ฉบับเต็ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก