Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)

ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Knowledge and Innovation Management (International Program)

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)

ชื่อย่อ ปร.ด. (การจัดการความรู้และนวัตกรรม)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Knowledge and Innovation Management)

ชื่อย่อ Ph.D. (Knowledge and Innovation Management)

3. ปรัชญา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนด้านทฤษฎีในรูปแบบบูรณาการศาสตร์ที่เน้นมุมมองของการจัดการความรู้เป็นหลัก ในการประยุกต์ใช้วิชาการทางด้านการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
หลักสูตรนี้ช่วยสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการทำวิจัยในบริบทธุรกิจความเป็นสากล รวมถึงสร้างความเข้มแข็งงานวิจัยสู่ระดับมาตรฐานสากล ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายภาควิชาการ ภาคอุตสากรรมและดิจิตอล นักศึกษานำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ประยุกต์ใช้กับโจทย์จริงจากภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาสร้างแนวทางแก้ไขปัญหา การลงมือปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบด้วยตนเอง รวมถึงพัฒนานวัตกรรม จากการต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกัน เพื่อ ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานระดับสากลอย่างยั่งยืน และ การสร้างขีดความสามารถ พร้อมขับเคลื่อนสู่ ประเทศไทย 4.0 ด้วยระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ความสามารถในการดำเนินงานด้านผลิตผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการในการจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคอุตสาหกรรม
 2. คุณธรรมและจริยธรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 4.0 ในระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับสังคมฐานความรู้
 3. ความรู้ความสามารถระดับสูง ในการประยุกต์ใช้ความรู้บริบทธุรกิจความเป็นสากลเพื่อการดำรงชีพ/ทำธุรกิจ รวมถึงพัฒนาความรู้ใหม่ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรมในมาตรฐานสากลได้ด้วยตนเอง
 4. ความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีจรรยาบรรณ มีจิตสำนึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ในการนำองค์ความรู้ด้านการจัดการความรู้ และนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้และเสริมสร้างสังคมรากฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 5. ความสามารถในเลือกใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลมหาศาลที่มีหลากหลายรูปแบบ มาเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าทางธุรกิจและนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร และพยากรณ์แนวโน้มกระแสโลกาภิวัตน์ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันทางธุรกิจระดับนานาชาติ

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. พนักงานบริษัทเอกชน
 2. เจ้าของกิจการส่วนตัว
 3. นักวิชาการ
 4. ข้าราชการ
 5. นวัตกร

6. ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 6 ปีการศึกษา

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

 • แบบ 1.1 ภาคปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 270,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)
 • แบบ 2.1 ภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 540,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 90,000 บาท รวม 6 ภาคการศึกษา)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Software Engineering

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย :

ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

ชื่อย่อ วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)

ภาษาอังกฤษ :

ชื่อเต็ม Master of Science (Software Engineering)

ชื่อย่อ M.S. (Software Engineering)

3. ปรัชญา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นศาสตร์ที่ใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการบริหารการออกแบบและผลิตซอฟต์แวร์ ตั้งแต่กระบวนการเก็บความต้องการ การประเมินราคา การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน จนถึงกระบวนการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ เพื่อให้กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและสามารถทวนสอบย้อนกลับได้

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานองค์ความรู้วิศวกรรมซอร์ฟแวร์อ้างอิงตาม Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)
 2. มีประสบการณ์จากการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการพัฒนาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยใช้โจทย์จากภาคอุตสาหกรรม
 3. มีทักษะในการค้นคว้า วิจัย และสามารถประยุกต์และต่อยอดองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพ อันนำมาซึ่งประโยชน์ของตนเอง สังคม และประเทศชาติ
 4. มีความเป็นมืออาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม ทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิด และทักษะการสื่อสารที่ดี

5. แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. วิศวกรซอฟต์แวร์
 2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 3. นักทดสอบโปรแกรม
 4. ผู้บริหารโครงการซอฟต์แวร์
 5. ผู้ประกอบการบริษัทซอฟต์แวร์
 6. ที่ปรึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ระยะเวลาการศึกษา

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา

7. ค่าธรรมเนียมการศึกษา :

 • แบบ 2 (ภาคปกติ) ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 100,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
 • แบบ 3 (ภาคพิเศษ) ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 180,000 บาทตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
เมนูหลัก