Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสาขาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

รับสมัครนักศึกษาระดับ ป.โท ป.เอก สาขากา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ทิศทางการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริ

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา

วิทยาลัยฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั

อาจารย์ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ ร่วมเสวนา "ผ่าทางตัน Done Together: วิกฤตและโอกาส...ไวรัสโคโรน่ากับการท่องเที่ยวล้านนา"

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา อา

Sign in to your account
?
?

 อาจารย์ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ อาจารย์ประจำหลักสูตร Digital Game วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในงานสัปดาห์หูหนวกโลก (ครั้งที่ 5) ประจำปี 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล โดยอาจารย์ได้เป็นที่ปรึกษาโครงการด้านเทคนิค Motion Capture “การจัดทำสื่อนิทานสำหรับเด็กบกพร่องทางการได้ยิน” ซึ่งจัดทำสื่อในรูปแบบของการ์ตูนแอนนิเมชัน 3 D โดยได้นำเทคนิค Motion Capture เข้ามาช่วยในการจัดทำสื่อในครั้งนี้โดยได้ศึกษากระบวนการทำงานจากงานวิจัย “โครงการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทย อังกฤษของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน กรณีศึกษาโรงเรียนอนุสารสอนคนหูหนวก เชียงใหม่” ของอาจารย์ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ เพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนให้คุณครูผู้สอนนำไปใช้กับเด็กผู้บกพร่องทางการได้ยินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กผู้พิการทางการได้ยินผ่านสื่อนิทาน ดำเนินการผลิตโดยบริษัท ครีเอทีฟ เนิร์ด และได้รับทุนสนับสนุนมาจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมนูหลัก