Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?
College of Arts Media and Technology
มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ความยั่งยืน
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สร้างบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้ใช้ความรู้ในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และสังคมฐานความรู้

“International Knowledge Worker”

กิจกรรมสำหรับนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน...

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ TCAS 64 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาTCAS 64 สมัครได้ที่นี่                ...

มาแล้วค่ะโครงการหลักสูตรดีๆ DII รุ่นที่ 3 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ สำหรับน้องๆ ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อประกอบการเข้าโครงการหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (DII) เป...

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร

touch_app
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
(หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Science Program in Software Engineering
(International Program)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
thumb_up
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรสองภาษา)
Bachelor of Science Program in Modern Management and Information Technology (Bilingual Program)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
color_lens
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (หลักสูตรสองภาษา)
Bachelor of Arts Program in Animation and Visual Effects (Bilingual Program)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
view_carousel
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลเกม
(หลักสูตรสองภาษา)
Bachelor of Science Program in Digital Game
(Bilingual Program)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
view_carousel
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
Bachelor of Science Program in Digital Industry Integration
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

3 หลักสูตรปริญญาโทเคล็ดลับพิชิตความสำเร็จแบบมืออาชีพ

KIM การจัดการความรู้และนวัตกรรม

Knowledge and Innovation Management ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

SE วิศวกรรมซอฟต์แวร์

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ Software Engineering ระดับปริญญาโท

DTM จัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology Management ระดับปริญญาโท

Digital Industry Integration :DII
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ได้งานทำตั้งแต่เริ่มเรียน

เป็นหลักสูตรร่วมผลิตบัณฑิตที่มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล

เพื่อสร้างบุคลากรให้ตรงความต้องการของอุตสาหกรรม

นักศึกษาผ่านการเรียนแบบบูรณาการระหว่างการเรียนเชิงทฤษฏีในมหาวิทยาลัย และเริ่มปฏิบัติงานจริงในบริษัท(Work-integrated Learing : WIL) ตั้งแต่ปี 2

ผู้เรียนเข้าสมัครเป็นพนักงานบริษัทตั้งแต่เข้าเรียน

เมนูหลัก