Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?

ต้อนรับดูงานนักเรียนระดับชั้น ม.5-ม.6 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เข้ามาศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

เมนูหลัก