Choose your language

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 ธันวาคม 2563 (รอบที่ 1)
Sign in to your account
?
?
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

Master of Science Program in Digital Technology Management

คืออะไร

การจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ได้กลวิธีการแก้ปัญหา หรือกลวิธีการยกระดับการทำงานโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสมรรถนะการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการโครงการดิจิทัล ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตรโลก

จุดเด่นของหลักสูตร

นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การจัดการโครงการเชิงดิจิทัล และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการเข้าสู่การแข่งขันและการยกระดับการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นบุคคลที่มีความทันสมัยต่อยุคการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี

เรียนอะไรบ้าง

การเรียนการสอนในหลักสูตรเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล อาทิเช่น การใช้ได้ของเทคโนโลยีดิจิทัล พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน โลจิสติกส์อย่างชาญฉลาดในธุรกิจดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ในธุรกิจดิจิทัล นวัตกรรมดิจิทัลทางการศึกษา เป็นต้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมสัมมนาวิชาการในหัวข้อต่างๆ ที่ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อเสริมความรู้ให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology manager)
นักแปลงเป็นดิจิทัล (Digital transformer)
ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology manager)
นักพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology developer)
เจ้าของกิจการที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Proprietor who apply digital technology)
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist)

ข้อมูลการรับสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบ/แผน

ภาค

จำนวนการรับ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบ 3 (แผน ข)
Independent Study

พิเศษ

30 คน /ต่อภาคการศึกษา

นักศึกษาชาวไทย 40,000 บาท /ภาคการศึกษา
นักศึกษาชาวต่างชาติ 50,000 บาท/ภาคการศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และบริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตร แบบ 3 (แผน ข)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาการจัดการ เทคโนโลยีดิจิทัล

ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564

ภาคการศึกษาที่ 1

รอบที่ 1  รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน – 25 เมษายน 2564

ภาคการศึกษาที่ 2

ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม – 10 ตุลาคม 2564

-

assignment_ind
ระบบรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The Graduate School, Chiang Mai University
Tel: +66-5394-2405 to 6 Fax: +66-5394-2405
chrome_reader_mode
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี้ (สำหรับผู้สนใจกรอกข้อมูลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม (google from))

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล
Master of Science Program in Digital Technology Management

>คลิกที่นี่
เมนูหลัก